SYURIAH

SYURIAH PWNU PROVINSI LAMPUNG
Masa Khidmat 2012 – 2017

Rais Drs. KH. Ngaliman Marzuqi, M.Pd.I
Wakil Rais Drs. Bahrudin , MA
Wakil Rais Kh. Muhtar Sya`Roni Maksum
Wakil Rais Dr. Abd. Syukur, MA
Wakil Rais Kh. Ahmad Syukron
Wakil Rais KH. Miftahuddin Al-Bustomi
Wakil Rais Kh. Imam Muhyiddin
Wakil Rais Drs. Kh. Heriyudin Yusuf
Wakil Rais Dr.Hi. Yusuf Baihaqi, MA
Wakil Rais Dr. Hi. Ainul Ghoni , M.Ag

Katib KH.Ihya Ulumuddin
Wakil Katib Kh. Muhammad Mabrur,M.Si
Wakil Katib Kh. Basyarudin Maisir
Wakil Katib Habib Ahmad Husein Al Habsi
Wakil Katib Ki. Cecep Badruddin Hasan Basri
Wakil Katib Ki. Musyafa Ahmad
Wakil Katib Kh. Syaikhul Ulum Syuhada
Wakil Katib Dr.Ahmad Farfich